برچسب های آموزش کار با تابع wc_rest_prepare_date_response

تابع wc_rest_prepare_date_response تجزیه و فرمت تاریخ با استاندارد ISO8601

تابع wc_rest_prepare_date_response تجزیه و فرمت تاریخ با استاندارد ISO8601

تابع wc_rest_prepare_date_response – تجزیه و فرمت تاریخ با استاندارد ISO8601 Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $date (string|null|WC_DateTime) 2- $utc (bool) Returns – مقادیر بازگشتی (string|null) ISO8601/RFC3339

ادامه مطلب
contact us