برچسب های آموزش کار با تابع wc_update_new_customer_past_orders

wc_update_new_customer_past_orders دریافت و بروزرسانی سفارش با ایمیل کاربر

wc_update_new_customer_past_orders دریافت و بروزرسانی سفارش با ایمیل کاربر

تابع ووکامرسی wc_update_new_customer_past_orders – دریافت و بروزرسانی سفارش بر اساس ایمیل کاربر Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $customer_id (int) Usage – نحوه استفاده Defined – محل

ادامه مطلب
contact us