برچسب های آموزش کار با تابع is_account_page

تابع ووکامرسی is_account_page آیا کاربر در صفحه کاربری است ؟

تابع ووکامرسی is_account_page آیا کاربر در صفحه کاربری است ؟

تابع ووکامرسی is_account_page – با کمک این تابع می توانید بفهمید که آیا کاربر در صفحه کاربری است ؟ Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
contact us