تابع ووکامرسی is_account_page آیا کاربر در صفحه کاربری است ؟

تابع ووکامرسی is_account_page آیا کاربر در صفحه کاربری است ؟

تابع ووکامرسی is_account_page – با کمک این تابع می توانید بفهمید که آیا کاربر در صفحه کاربری است ؟

Syntax – سینتکس

is_account_page(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'is_account_page' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-conditional-functions.php'; 
} 
 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = is_account_page(); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-conditional-functions.php

function is_account_page() { 
    return is_page( wc_get_page_id( 'myaccount' ) ) || wc_post_content_has_shortcode( 'woocommerce_my_account' ) || apply_filters( 'woocommerce_is_account_page', false ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us