برچسب های آموزش کار با تابع wc_checkout_is_https

تابع ووکامرسی wc_checkout_is_https بررسی https فروشگاه برای تسویه حساب

تابع ووکامرسی wc_checkout_is_https بررسی https فروشگاه برای تسویه حساب

تابع ووکامرسی wc_checkout_is_https – بررسی اینکه فروشگاه برای تسویه حساب می تواند از https یا SSL استفاده کند Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-conditional-functions.php

ادامه مطلب
contact us