تابع ووکامرسی wc_checkout_is_https بررسی https فروشگاه برای تسویه حساب

تابع ووکامرسی wc_checkout_is_https بررسی https فروشگاه برای تسویه حساب

تابع ووکامرسی wc_checkout_is_https – بررسی اینکه فروشگاه برای تسویه حساب می تواند از https یا SSL استفاده کند

Syntax – سینتکس

wc_checkout_is_https(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_checkout_is_https' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-conditional-functions.php'; 
} 
 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_checkout_is_https(); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-conditional-functions.php

function wc_checkout_is_https() { 
    return wc_site_is_https() || 'yes' === get_option( 'woocommerce_force_ssl_checkout' ) || class_exists( 'WordPressHTTPS' ) || strstr( wc_get_page_permalink( 'checkout' ), 'https:' ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.5.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us