برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_attribute_taxonomies

تابع ووکامرسی wc_get_attribute_taxonomies دریافت ویژگی های تاکسونومی

تابع ووکامرسی wc_get_attribute_taxonomies دریافت ویژگی های تاکسونومی

تابع ووکامرسی wc_get_attribute_taxonomies – دریافت ویژگی های تاکسونومی Syntax – سینتکس Returns – مقادیر بازگشتی (array) آرایه باز می گرداند . Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-attribute-functions.php

ادامه مطلب
contact us