تابع ووکامرسی wc_get_attribute_taxonomies دریافت ویژگی های تاکسونومی

تابع ووکامرسی wc_get_attribute_taxonomies دریافت ویژگی های تاکسونومی

تابع ووکامرسی wc_get_attribute_taxonomies – دریافت ویژگی های تاکسونومی

Syntax – سینتکس

(array) wc_get_attribute_taxonomies(); 

Returns – مقادیر بازگشتی (array)

آرایه باز می گرداند .

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_attribute_taxonomies' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-attribute-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_attribute_taxonomies(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-attribute-functions.php

function wc_get_attribute_taxonomies() { 
  if ( false === ( $attribute_taxonomies = get_transient( 'wc_attribute_taxonomies' ) ) ) { 
    global $wpdb; 
 
    $attribute_taxonomies = $wpdb->get_results( "SELECT * FROM " . $wpdb->prefix . "woocommerce_attribute_taxonomies order by attribute_name ASC;" ); 
 
    set_transient( 'wc_attribute_taxonomies', $attribute_taxonomies ); 
  } 
 
  return (array) array_filter( apply_filters( 'woocommerce_attribute_taxonomies', $attribute_taxonomies ) ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us