برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_checkout_url

تابع ووکامرسی wc_get_checkout_url دریافت آدرس URL صفحه تسویه حساب فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_get_checkout_url دریافت آدرس URL صفحه تسویه حساب فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_get_checkout_url – دریافت آدرس URL صفحه تسویه حساب سفارش فروشگاه  Syntax – سینتکس Returns – مقادیر بازگشتی (string) Url to checkout page Usage – نحوه استفاده Defined –

ادامه مطلب
contact us