تابع ووکامرسی wc_get_checkout_url دریافت آدرس URL صفحه تسویه حساب فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_get_checkout_url دریافت آدرس URL صفحه تسویه حساب فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_get_checkout_url – دریافت آدرس URL صفحه تسویه حساب سفارش فروشگاه 

Syntax – سینتکس

(string) wc_get_checkout_url(); 

Returns – مقادیر بازگشتی (string)

Url to checkout page

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_checkout_url' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-core-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_checkout_url(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-core-functions.php

function wc_get_checkout_url() { 
  $checkout_url = wc_get_page_permalink( 'checkout' ); 
  if ( $checkout_url ) { 
    // Force SSL if needed 
    if ( is_ssl() || 'yes' === get_option( 'woocommerce_force_ssl_checkout' ) ) { 
      $checkout_url = str_replace( 'http:', 'https:', $checkout_url ); 
    } 
  } 
 
  return apply_filters( 'woocommerce_get_checkout_url', $checkout_url ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.5.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us