برچسب های آموزش کار با تابع wc_get_product_terms

تابع ووکامرسی wc_get_product_terms دریافت فیلد های تاکسونومی محصول

تابع ووکامرسی wc_get_product_terms دریافت فیلد های تاکسونومی محصول

تابع ووکامرسی wc_get_product_terms – دریافت فیلد های تاکسونومی محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $product_id (int) 2- $taxonomy (string) 3- $args (array) Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
contact us