تابع ووکامرسی wc_get_product_terms دریافت فیلد های تاکسونومی محصول

تابع ووکامرسی wc_get_product_terms دریافت فیلد های تاکسونومی محصول

تابع ووکامرسی wc_get_product_terms – دریافت فیلد های تاکسونومی محصول

Syntax – سینتکس

(array) wc_get_product_terms( (int) $product_id, (string) $taxonomy, (array) $args = array() ); 

Parameters – پارامتر ها (3)

 • 1- $product_id (int)
 • 2- $taxonomy (string)
 • 3- $args (array)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_get_product_terms' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-term-functions.php'; 
} 
 
// The product id. 
$product_id = -1; 
 
// Taxonomy slug. 
$taxonomy = ''; 
 
// Query arguments. 
$args = array(); 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_get_product_terms($product_id, $taxonomy, $args); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-term-functions.php

function wc_get_product_terms( $product_id, $taxonomy, $args = array() ) { 
  if ( ! taxonomy_exists( $taxonomy ) ) { 
    return array(); 
  } 
 
  if ( empty( $args['orderby'] ) && taxonomy_is_product_attribute( $taxonomy ) ) { 
    $args['orderby'] = wc_attribute_orderby( $taxonomy ); 
  } 
 
  // Support ordering by parent. 
  if ( ! empty( $args['orderby'] ) && in_array( $args['orderby'], array( 'name_num', 'parent' ) ) ) { 
    $fields = isset( $args['fields'] ) ? $args['fields'] : 'all'; 
    $orderby = $args['orderby']; 
 
    // Unset for wp_get_post_terms. 
    unset( $args['orderby'] ); 
    unset( $args['fields'] ); 
 
    $terms = _wc_get_cached_product_terms( $product_id, $taxonomy, $args ); 
 
    switch ( $orderby ) { 
      case 'name_num' : 
        usort( $terms, '_wc_get_product_terms_name_num_usort_callback' ); 
      break; 
      case 'parent' : 
        usort( $terms, '_wc_get_product_terms_parent_usort_callback' ); 
      break; 
    } 
 
    switch ( $fields ) { 
      case 'names' : 
        $terms = wp_list_pluck( $terms, 'name' ); 
        break; 
      case 'ids' : 
        $terms = wp_list_pluck( $terms, 'term_id' ); 
        break; 
      case 'slugs' : 
        $terms = wp_list_pluck( $terms, 'slug' ); 
        break; 
    } 
  } elseif ( ! empty( $args['orderby'] ) && 'menu_order' === $args['orderby'] ) { 
    // wp_get_post_terms doesn't let us use custom sort order. 
    $args['include'] = wc_get_object_terms( $product_id, $taxonomy, 'term_id' ); 
 
    if ( empty( $args['include'] ) ) { 
      $terms = array(); 
    } else { 
      // This isn't needed for get_terms. 
      unset( $args['orderby'] ); 
 
      // Set args for get_terms. 
      $args['menu_order'] = isset( $args['order'] ) ? $args['order'] : 'ASC'; 
      $args['hide_empty'] = isset( $args['hide_empty'] ) ? $args['hide_empty'] : 0; 
      $args['fields'] = isset( $args['fields'] ) ? $args['fields'] : 'names'; 
 
      // Ensure slugs is valid for get_terms - slugs isn't supported. 
      $args['fields'] = ( 'slugs' === $args['fields'] ) ? 'id=>slug' : $args['fields']; 
      $terms = get_terms( $taxonomy, $args ); 
    } 
  } else { 
    $terms = _wc_get_cached_product_terms( $product_id, $taxonomy, $args ); 
  } 
 
  return apply_filters( 'woocommerce_get_product_terms' , $terms, $product_id, $taxonomy, $args ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us