برچسب های آموزش کار با تابع wc_rest_check_manager_permissions

تابع wc_rest_check_manager_permissions بررسی مدیریت permission ها

تابع wc_rest_check_manager_permissions بررسی مدیریت permission ها

تابع ووکامرسی wc_rest_check_manager_permissions – بررسی مدیریت permission ها Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $object (string) 2- $context (string) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
contact us