برچسب های آموزش کار با تابع wc_rest_set_uploaded_image_as_attachment

تابع wc_rest_set_uploaded_image_as_attachment افزودن تصویر آپلود شده به رسانه

تابع wc_rest_set_uploaded_image_as_attachment افزودن تصویر آپلود شده به رسانه

تابع ووکامرسی wc_rest_set_uploaded_image_as_attachment – افزودن تصویر آپلود شده به رسانه Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $upload (array) 2- $id (int) Returns – مقادیر بازگشتی (int) Attachment

ادامه مطلب
contact us