تابع wc_rest_set_uploaded_image_as_attachment افزودن تصویر آپلود شده به رسانه

تابع wc_rest_set_uploaded_image_as_attachment افزودن تصویر آپلود شده به رسانه

تابع ووکامرسی wc_rest_set_uploaded_image_as_attachment – افزودن تصویر آپلود شده به رسانه

Syntax – سینتکس

(int) wc_rest_set_uploaded_image_as_attachment( (array) $upload, (int) $id = 0 ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $upload (array)
 • 2- $id (int)

Returns – مقادیر بازگشتی (int)

Attachment ID

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_rest_set_uploaded_image_as_attachment' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-rest-functions.php'; 
} 
 
// Upload information from wp_upload_bits. 
$upload = array(); 
 
// Post ID. Default to 0. 
$id = -1; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_rest_set_uploaded_image_as_attachment($upload, $id); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-rest-functions.php

function wc_rest_set_uploaded_image_as_attachment( $upload, $id = 0 ) { 
  $info = wp_check_filetype( $upload['file'] ); 
  $title = ''; 
  $content = ''; 
 
  if ( ! function_exists( 'wp_generate_attachment_metadata' ) ) { 
    include_once( ABSPATH . 'wp-admin/includes/image.php' ); 
  } 
 
  if ( $image_meta = wp_read_image_metadata( $upload['file'] ) ) { 
    if ( trim( $image_meta['title'] ) && ! is_numeric( sanitize_title( $image_meta['title'] ) ) ) { 
      $title = wc_clean( $image_meta['title'] ); 
    } 
    if ( trim( $image_meta['caption'] ) ) { 
      $content = wc_clean( $image_meta['caption'] ); 
    } 
  } 
 
  $attachment = array( 
    'post_mime_type' => $info['type'], 
    'guid' => $upload['url'], 
    'post_parent' => $id, 
    'post_title' => $title, 
    'post_content' => $content, 
 ); 
 
  $attachment_id = wp_insert_attachment( $attachment, $upload['file'], $id ); 
  if ( ! is_wp_error( $attachment_id ) ) { 
    wp_update_attachment_metadata( $attachment_id, wp_generate_attachment_metadata( $attachment_id, $upload['file'] ) ); 
  } 
 
  return $attachment_id; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.6.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us