برچسب های آموزش کار با تابع wc_restock_refunded_items

تابع ووکامرسی wc_restock_refunded_items موجود کردن محصول پس از استرداد آن

تابع ووکامرسی wc_restock_refunded_items موجود کردن محصول پس از استرداد آن

تابع ووکامرسی wc_restock_refunded_items – موجود کردن محصول پس از استرداد آن Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $order (WC_Order) 2- $refunded_line_items (array) Usage – نحوه استفاده Defined

ادامه مطلب
contact us