برچسب های آموزش کار با تابع wc_send_frame_options_header

تابع wc_send_frame_options_header ارسال پارامتر امنیتی برای محافظت از صفحات

تابع wc_send_frame_options_header ارسال پارامتر امنیتی برای محافظت از صفحات

تابع ووکامرسی wc_send_frame_options_header – ارسال پارامتر امنیتی HTTP برای محافظت از صفحات حساس مثل account page و checkout Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php

ادامه مطلب
contact us