تابع wc_send_frame_options_header ارسال پارامتر امنیتی برای محافظت از صفحات

تابع wc_send_frame_options_header ارسال پارامتر امنیتی برای محافظت از صفحات

تابع ووکامرسی wc_send_frame_options_header – ارسال پارامتر امنیتی HTTP برای محافظت از صفحات حساس مثل account page و checkout

Syntax – سینتکس

wc_send_frame_options_header(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_send_frame_options_header' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_send_frame_options_header(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function wc_send_frame_options_header() { 
  if ( is_checkout() || is_account_page() ) { 
    send_frame_options_header(); 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.3.10

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us