برچسب های آموزش کار با تابع wc_set_notices

تابع ووکامرسی wc_set_notices ثبت چندین notice یا هشدار برای فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_set_notices ثبت چندین notice یا هشدار برای فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_set_notices – ثبت چندین notice یا هشدار برای فروشگاه Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $notices Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-notice-functions.php

ادامه مطلب
contact us