تابع ووکامرسی wc_set_notices ثبت چندین notice یا هشدار برای فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_set_notices ثبت چندین notice یا هشدار برای فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_set_notices – ثبت چندین notice یا هشدار برای فروشگاه

Syntax – سینتکس

wc_set_notices( $notices ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $notices

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_set_notices' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-notice-functions.php'; 
} 
 
// The notices. 
$notices = null; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_set_notices($notices); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-notice-functions.php

function wc_set_notices( $notices ) { 
  if ( ! did_action( 'woocommerce_init' ) ) { 
    wc_doing_it_wrong( __FUNCTION__, __( 'This function should not be called before woocommerce_init.', woocommerce ), '2.6' ); 
    return; 
  } 
  WC()->session->set( 'wc_notices', $notices ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.6.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us