تاپیک توابع ووکامرس - صفحه ی 54

تابع ووکامرسی wc_add_order_item_meta افزودن جزئیات اضافه به سفارش

تابع ووکامرسی wc_add_order_item_meta افزودن جزئیات اضافه به سفارش

تابع ووکامرسی wc_add_order_item_meta – افزودن جزئیات سفارش و محصولات در woocommerce Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (4) 1- $item_id (mixed) 2- $meta_key (mixed) 3- $meta_value (mixed) 4- $unique

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_add_order_item افزودن آیتم به سفارش خرید

تابع ووکامرسی wc_add_order_item افزودن آیتم به سفارش خرید

تابع ووکامرسی wc_add_order_item – افزودن آیتم به سبد خرید و یا سفارش محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $order_id (int) 2- $item_array (array) Returns – مقادیر

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_add_notice افزودن هشدار در woocommerce

تابع ووکامرسی wc_add_notice افزودن هشدار در woocommerce

تابع ووکامرسی wc_add_notice – اضافه و ذخیره هشدار در ووکامرس Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $message (string) 2- $notice_type (string) Usage – نحوه استفاده Defined –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی get_woocommerce_api_url نحوه دریافت آدرس Rest Api

تابع ووکامرسی get_woocommerce_api_url نحوه دریافت آدرس Rest Api

تابع ووکامرسی get_woocommerce_api_url – دریافت آدرس REST API Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $path (string) Returns – مقادیر بازگشتی (string) the URL. Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
contact us