تابع ووکامرسی wc_add_order_item افزودن آیتم به سفارش خرید

تابع ووکامرسی wc_add_order_item افزودن آیتم به سفارش خرید

تابع ووکامرسی wc_add_order_item – افزودن آیتم به سبد خرید و یا سفارش محصول

Syntax – سینتکس

(int|bool) wc_add_order_item( (int) $order_id, (array) $item_array ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $order_id (int)
 • 2- $item_array (array)

Returns – مقادیر بازگشتی (int|bool)

Item ID or false

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_add_order_item' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-order-item-functions.php'; 
} 
 
// The order id. 
$order_id = -1; 
 
// The item array. 
$item_array = array(); 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_add_order_item($order_id, $item_array); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-order-item-functions.php

function wc_add_order_item( $order_id, $item_array ) { 
  if ( ! $order_id = absint( $order_id ) ) { 
    return false; 
  } 
 
  $defaults = array( 
    'order_item_name' => '', 
    'order_item_type' => 'line_item', 
 ); 
 
  $item_array = wp_parse_args( $item_array, $defaults ); 
  $data_store = WC_Data_Store::load( 'order-item' ); 
  $item_id = $data_store->add_order_item( $order_id, $item_array ); 
  $item = WC_Order_Factory::get_order_item( $item_id ); 
 
  do_action( 'woocommerce_new_order_item', $item_id, $item, $order_id ); 
 
  return $item_id; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us