تاپیک توابع ووکامرس - صفحه ی 10

تابع ووکامرسی wc_timezone_offset دریافت تفاوت زمانی بر اساس ثانیه

تابع ووکامرسی wc_timezone_offset دریافت تفاوت زمانی بر اساس ثانیه

تابع ووکامرسی wc_timezone_offset – دریافت تفاوت زمانی بر اساس ثانیه Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-formatting-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.0

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی _wc_term_recount نمایش تعداد ترم های محصول فروشگاه

تابع ووکامرسی _wc_term_recount نمایش تعداد ترم های محصول فروشگاه

تابع ووکامرسی _wc_term_recount – نمایش تعداد ترم های محصول فروشگاه Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (4) 1- $terms (array) 2- $taxonomy (string) 3- $callback (constant) 4- $terms_are_term_taxonomy_ids (bool)

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_terms_clauses افزودن ترم به لیست get_terms

تابع ووکامرسی wc_terms_clauses افزودن ترم به لیست get_terms

تابع ووکامرسی wc_terms_clauses – افزودن ترم به لیست get_terms Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $clauses (array) 2- $taxonomies (array) 3- $args (array) Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_template_redirect ریدایرکت به طور امن قبل از نمایش محتوا

تابع ووکامرسی wc_template_redirect ریدایرکت به طور امن قبل از نمایش محتوا

تابع ووکامرسی wc_template_redirect – ریدایرکت به طور امن قبل از نمایش محتوا Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_tax_enabled آیا مالیات محصولات فعال است ؟

تابع ووکامرسی wc_tax_enabled آیا مالیات محصولات فعال است ؟

تابع ووکامرسی wc_tax_enabled – آیا مالیات محصولات فروشگاه فعال است ؟ Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-conditional-functions.php versions – نسخه ها از نسخه :

ادامه مطلب
wc_taxonomy_metadata_migrate_data انتقال اطلاعات ترم از ووکامرس به وردپرس

wc_taxonomy_metadata_migrate_data انتقال اطلاعات ترم از ووکامرس به وردپرس

تابع ووکامرسی wc_taxonomy_metadata_migrate_data – انتقال اطلاعات ترم از ووکامرس به وردپرس Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (4) 1- $wp_db_version 2- $wp_current_db_version Usage – نحوه استفاده Defined – محل

ادامه مطلب
wc_taxonomy_metadata_update_content_for_split_terms داده ترم محفوظ شود

wc_taxonomy_metadata_update_content_for_split_terms داده ترم محفوظ شود

تابع ووکامرسی wc_taxonomy_metadata_update_content_for_split_terms – پس از تقسیم ترم از اطلاعات آن مراقبت شود Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (4) 1- $old_term_id (int) 2- $new_term_id (int) 3- $term_taxonomy_id (string)

ادامه مطلب
تابع update_woocommerce_term_meta بروزرسانی اطلاعات اضافه ترم محصول

تابع update_woocommerce_term_meta بروزرسانی اطلاعات اضافه ترم محصول

تابع ووکامرسی update_woocommerce_term_meta – بروزرسانی اطلاعات اضافه ترم محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (4) 1- $term_id (mixed) 2- $meta_key (string) 3- $meta_value (mixed) 4- $prev_value (string) Usage

ادامه مطلب
تابع taxonomy_is_product_attribute آیا تاکسونومی عضوی از ویژگی محصول است ؟

تابع taxonomy_is_product_attribute آیا تاکسونومی عضوی از ویژگی محصول است ؟

تابع ووکامرسی taxonomy_is_product_attribute – آیا تاکسونومی عضوی از ویژگی محصول است ؟ Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $name (string) Usage – نحوه استفاده Defined – محل

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی get_woocommerce_term_meta دریافت اطلاعات اضافه ترم محصول

تابع ووکامرسی get_woocommerce_term_meta دریافت اطلاعات اضافه ترم محصول

تابع ووکامرسی get_woocommerce_term_meta – دریافت اطلاعات اضافه ترم محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $term_id (mixed) 2- $key (string) 3- $single (bool) Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
contact us