آموزش تابع strlen بدست آوردن طول نوشته با PHP

آموزش تابع strlen بدست آوردن طول نوشته با PHP

بدست آوردن طول نوشته با PHP – تابع strlen به کمک می کند تا طول رشته یا تعداد کاراکتر های موجود در نوشته را پیدا کنیم .


تابع دارای دارای 1 ورودی است :

1- رشته ای که می خواهید تعداد کاراکتر آن بازگردانده شود . ( اجباری )


بدست آوردن طول نوشته با PHP

$str = 'rapidcode.ir';

echo strlen($str); // 12


در صورتی که رشته خالی باشد 0 بازگردانده می شود .

$str = '';

var_dump(strlen($str)); // 0


حل مشکل طول رشته پارسی

اگر بخواهید با تابع strlen طول یک رشته پارسی را بازگردانید یک عدد نادرست دریافت خواهید کرد مثل :

$str = 'رپید کد';

strlen($str); // 13

در حالی که باید 7 دریافت کنیم 13 دریافت کردیم .

برای حل این مشکل تابعی وجود دارد با نام mb_strlen که دقیقا همان ورودی را دریافت کرده و خروجی صحیح برای رشته های پارسی بر می گرداند .

mb_strlen($str); // 7

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us