استفاده از ویرایشگر ckeditor در php و mysql

استفاده از ویرایشگر ckeditor در php و mysql

ckeditor در php و js – این ویرایشگر یکی از با سابقه ترین rich text editor ها می باشد که همچنان پر قدرت تا الان مسیر خود را ادامه داده است .

از این رو مطالب یک cms ساده را با این ادیتور مدیریت می کنیم .

الگو استفاده شده در این آموزش همان الگویی است که در آموزش tinymce استفاده کرده بودیم . بنابراین فقط بخش هایی که متفاوت از الگو است را در این جا به نمایش می گذارم .

 1. اسکریپت create.php : فرم ایجاد مطلب
 2. اسکریپت edit.php : فرم ویرایش مطلب
 3. اسکریپت app.js : نصب و config ویرایشگر ckeditor


ویدیوی ckeditor


1- اسکریپت create.php

<?php require_once "parts/dashboard/header.php";?>

    <?php show_form_error(true);?>    <form action="process.php" method="post">
      <input type="text" name="title" id="title" class="text-align-end" placeholder="عنوان" value="<?=form_value('title')?>"><br>
      <div id="toolbar-container"></div>
      <div data-cke-type="hidden" data-cke-name="content" data-cke-id="content" class="editor"><?=form_value('content')?></div>

      <input type="hidden" name="ref" id="ref" value="<?=filename_to_ref(__FILE__)?>">
      <input type="submit" name="save" id="save" value="ثبت">
    </form>


<?php require_once "parts/dashboard/footer.php";?>


2- اسکریپت edit.php

<?php require_once "parts/dashboard/header.php";?>

    <?php show_form_error(true);?>
    <?php $row = $GLOBALS['data_middleware_callback'];?>

    <form action="process.php" method="post">
      <input type="text" name="title" id="title" class="text-align-end" placeholder="عنوان" value="<?=form_value('title', $row['title'])?>"><br>
      <div data-cke-type="hidden" data-cke-name="content" data-cke-id="content" class="editor"><?=form_value('content', $row['content'])?></div>
      <input type="hidden" name="ref" id="ref" value="<?=filename_to_ref(__FILE__)?>">
      <input type="hidden" name="id" id="id" value="<?=$_GET['id']?>">
      <input type="submit" name="save" id="save" value="ثبت">
    </form>


<?php require_once "parts/dashboard/footer.php";?>


3- اسکریپت app.js

window.addEventListener("load" , function(){

  function ckeditorFocusIn(editor , editorInputContent){
       addHtmlToInput(editor , editorInputContent);
       fixDirectionEditor(editor , editorInputContent);
  }


  function addHtmlToInput(editor , editorInputContent){
        const htmlContent = editor.getData();
        editorInputContent.value = htmlContent;
  }

  function fixDirectionEditor(editor , editorInputContent){

    const editorNode = editor.sourceElement;

    editorNode.setAttribute("style" , "text-align:right");
    editorNode.removeAttribute("dir");
        
    const DOMRight = document.querySelectorAll(".ck-content > *[style *='rtl']");
    const DOMLeft = document.querySelectorAll(".ck-content > *:not([style *='rtl'])");
    const DOMAll = document.querySelectorAll(".ck-content > *");
    

    // direction RTL actions
    for(let item of DOMRight){
      item.setAttribute("style" , "direction: rtl;text-align:right");
    }

    // direction LTR actions
    for(let item of DOMLeft){
      item.setAttribute("style" , "direction: ltr;text-align:left");
    }

    // when editor is empty
    if(DOMAll.length == 0 || (DOMAll.length == 1 && !DOMAll[0].textContent.trim())){
      document.querySelector(".ck-direction-dropdown .ck-reset .ck-off").dispatchEvent(new Event('click'))
    }


  }

  function createElementAndAddAttrFromOther(parentNode , refNode ,attrPrefix = "",tag = "div"){
    const newNode = document.createElement(tag);

    const refNodeAttrs = refNode.getAttributeNames();
      for(const attr of refNodeAttrs){
        if(attr.search(attrPrefix) != -1){
          const attrKey = attr.replace(attrPrefix , "");
          const attrValue = refNode.getAttribute(attr);
          newNode.setAttribute(attrKey , attrValue);
        }
      }

    parentNode.insertBefore(newNode , refNode);

    return newNode;
  }

  const editors = document.querySelectorAll( '.editor' );
  let i = 0;
  for(let editorNode of editors){
  const editorNodeParent = editorNode.parentElement;
  DecoupledEditor.create(editorNode , {
    toolbar : [ 
    'heading', '|',
    'fontfamily', 'fontsize', '|',
    'alignment', '|',
    'fontColor', 'fontBackgroundColor', '|',
    'bold', 'italic', 'strikethrough', 'underline', 'subscript', 'superscript', '|',
    'link', '|',
    'outdent', 'indent', '|',
    'bulletedList', 'numberedList', 'todoList', '|',
    'code', 'codeBlock', '|',
    'insertTable', '|',
    'uploadImage', 'blockQuote', '|',
    'undo', 'redo' ,
    'direction',
    ],
    heading: {
      options: [
        { model: 'heading1', view: 'h1', title: 'Heading 1', class: 'ck-heading_heading1' },
        { model: 'heading2', view: 'h2', title: 'Heading 2', class: 'ck-heading_heading2' },
        { model: 'heading3', view: 'h3', title: 'Heading 3', class: 'ck-heading_heading3' },
        { model: 'heading4', view: 'h4', title: 'Heading 4', class: 'ck-heading_heading4' },
        { model: 'heading5', view: 'h5', title: 'Heading 5', class: 'ck-heading_heading5' },
        { model: 'heading6', view: 'h6', title: 'Heading 6', class: 'ck-heading_heading6' },
        { model: 'paragraph', title: 'Paragraph', class: 'ck-heading_paragraph' },
      ]
    },

    language : {
      ui : "fa",
      content: "fa"
    }
    
  }).then( editor => {
     
       const editorNodeAttributes = editorNode.getAttributeNames();

       window.editor = editor;


      // create input for editor data
      const editorInputContent = createElementAndAddAttrFromOther(editorNodeParent ,editorNode ,"data-cke-","input");

      // create toolbar
      const toolbarNode = document.createElement("div");
      toolbarNode.setAttribute("id" , "toolbar-ckeditor-rpd-" + (i+1) );

      // append toolbar
      editorNodeParent.insertBefore(toolbarNode , editorNode);
      const toolbarContainer = toolbarNode;

      toolbarContainer.appendChild( editor.ui.view.toolbar.element );

       // register for new change to save in input
      editorNode.addEventListener("keyup" , ()=>ckeditorFocusIn(editor , editorInputContent));
      editorNode.addEventListener("click" , ()=>ckeditorFocusIn(editor , editorInputContent));

      toolbarNode.addEventListener("click" , ()=>ckeditorFocusIn(editor , editorInputContent));

      // fix form validation back to get content for WYSIWYG
      addHtmlToInput(editor , editorInputContent)

      });   
  }

  i++;
	
});قبل از استفاده از پروژه وارد inc/db.php شده و اطلاعات mysql را وارد کنید سپس وارد پوشه import database شده و دیتابیس را وارد کنید .

دانلود سورس ckeditor در php

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us