آموزش تابع strrev برعکس کردن نوشته با PHP

آموزش تابع strrev برعکس کردن نوشته با PHP

برعکس کردن نوشته با PHP – با کمک تابع strrev می توانیم رشته ها را برعکس کرده و نمایش دهیم بع عنوان مثل نوشته edoc را وارد کرده code دریافت می کنیم .

این تابع تنها یک ورودی ( اجباری ) دارد :

1- رشته ای که میخواهیم معکوس شده ی آن را دریافت کنیم
برعکس کردن نوشته با PHP

echo strrev('ri.edocdipar'); // rapidcode.ir

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us