تابع sprintf نمایش رشته به صورت فرمت شده با PHP

تابع sprintf نمایش رشته به صورت فرمت شده با PHP

رشته فرمت شده با PHP – با تابع sprintf می توانید نوشته ای که می خواهید را به صورت فرمت شده حتی با ورودی های متغیر خروجی داده و نمایش دهید .

این تابع مشابه دستور echo و print است با این تفاوت که برای استفاده از ویژگی های آن رشته که می خواهیم به صورت فرمت شده دریافت کنیم باید

داخل ” ( سینگل کوتیشن ) باشد .


ورودی sprintf

تابع دارای 2 ورودی است :

1- رشته ای که با % همراه است و قصد فرمت آن را دارید . ( اجباری )
2- متغیر هایی که با توجه به ورودی 1 داده اید . ( اجباری در صورتی که متغیر در ورودی 1 باشد )

فرمت sprintf

به داده های مختلف کاراکتر های با علامت های :

1- d% برای عدد صحیح
2- s% برای رشته
3- f% برای عدد اعشاری

رشته فرمت شده با PHP

$num = 2;

$car_name = "Nismo GTR";

echo sprintf('i have %d %s' , $num , $car_name); // i have 2 Nismo GTR

همین طور که می بینید متغیر ها با توجه به نوع داده ای که در ورودی اول در نظر گرفته شده است داده می شود و

برای جلوگیری از خروجی غیرمنتظره باید به ترتیب همانند بالا ترتیب آن رعایت شود .


در صورتی که می خواهید خودتان ترتیب داده های داینامیک را در نظر بگیرید می توانید به صورت زیر رشته را فرمت کنید :

echo sprintf('i have %2$d %1$s' , $car_name , $num); // i have 2 Nismo GTR

همان خروجی را دریافت می کنیم .

به عنوان مثال

%2$d

2$ نشان دهنده این است که در بین متغیر های داده شده دومین آن را در نظر بگیر .


برای نوع داده عددی – اعشاری می توانیم از :

$price = 1.999999;
echo sprintf('hot dog price : $ %f' , $price); // hot dog price : $ 1.999999

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us