اعتبار سنجی اطلاعات ورودی کاربر ( ایمیل – URL – شماره همراه ) در PHP

اعتبار سنجی اطلاعات ورودی کاربر ( ایمیل – URL – شماره همراه ) در PHP

اعتبار سنجی ایمیل URL شماره همراه – در این آموزش با استفاده از تابع filter_var و regular expression که در PHP وجود دارد اطلاعات ورودی کاربران را اعتبار سنجی می کنیم .

تابع filter_var به ما در اعتبارسنجی ورودی هایی مثل : اعداد – رشته – bool – ایمیل و … کمک می کند .

ورودی تابع filter_var :

1- اطلاعات ورودی کاربر ( اجباری )
2- ثابت از پیش ساخت شده PHP برای نوع ورودی کاربر مثل ( ایمیل و …)
3- آرگومان های بیشتر متناسب با ورودی

این تابع در صورتی ورودی نامعتبر باشد false برمی گرداند می شود .

در صورتی که معتبر باشد خود ورودی برگردانده می شود .


regular expression ها زیر مجموعه ی پردازش متن است که یک روش برای استخراج اطلاعات با توجه به ورودی کاربر است .

اعتبار سنجی ایمیل URL شماره همراه :

اعتبار سنجی ایمیل

var_dump(filter_var('py98ir@gmail.com' , FILTER_VALIDATE_EMAIL));


اعتبار سنجی URL ( لینک وب سایت )

var_dump(filter_var('https://rapidcode.ir' , FILTER_VALIDATE_URL));


اعتبار سنجی شماره همراه

$digit_number = 11;

$pattern = "/\d{{$digit_number}}/";

$subject = "01234567891";

if (strlen($subject) === $digit_number) {

	preg_match($pattern, $subject, $matches);

	if (!empty($matches)) {
		$match = $matches[0];
	}

}

echo !empty($match) ? "phone number {$match} is Valid" : "phone number is Invalid";

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us