کار با تاریخ ( DATE ) در PHP

کار با تاریخ ( DATE ) در PHP

کار با تاریخ ( DATE ) در PHP – تاریخ در تمامی زبان های برنامه نویسی وجود دارد که با استفاده از تابع date در PHP می توانیم تاریخ را با فرمت های مختلف نمایش دهیم .

تابع date دارای 2 ورودی است اولین ورودی ( اجباری ) :
1- فرمت تاریخ برای نمایش
2- timestamp که از تابع time به صورت پیشفرض استفاده می کند ( زمان حال )

کار با تابع date

تابع date_default_timezone_set

قبل از شروع کار می خواهیم مطمئن شویم که ناحیه زمانی سرور با ناحیه زمانی که ما می خواهیم یکی است پس برای حل این مشکل می توانیم از تابع date_default_timezone_set استفاده کنیم .

date_default_timezone_set('Asia/Tehran');


نمایش سال ( year )

اولین فرمتی که می خواهیم با آن کار کنیم حرفه y است که سال را با 2 رقم آخر نمایش می دهد .

echo date("y"); // 20


اگر با Y باشد به صورت کامل نمایش می دهد :

echo date("Y"); // 2020


نمایش ماه ( month )

حرف m برای نمایش ماه است :

echo date("m"); // 03


اگر به صورت M باشد نام ماه را نمایش می دهد :

echo date("M"); // Mar


نمایش روز ( Day )

حرف d روز از ماه را نمایش می دهد

echo date("d"); // 21


حرف D به ما می گوید که امروز چند شنبه است ( نام روز از هفته )

echo date("D"); // Sat


ادغام y-m-d

حال می توانیم با ورودی هایی که یاد گرفتیم اطلاعات کامل تری را نمایش دهیم مثل :

echo date("Y-m-d") . '
'; # 2020-03-21 echo date("y-m-d") . '
'; # 20-03-21 echo date("y-M-d") . '
'; # 20-Mar-21 echo date("y-M-D") . '
'; # 20-Mar-Sat


نمایش هفته ( Week )

حرف W برای نمایش هفته است ( چندمین هفته از سال )

echo date("W") . '
'; # 12 ** week **


نمایش نام روز از هفته ( Names of the days of the week )

حرف l نام روز از هفته را نمایش می دهد ( مشابه حرف D است اما به صورت کامل نمایش می دهد )

echo date("l") . '
'; # Saturday


نمایش روز از سال

با استفاده از حرف z می توانیم روز از سال را نمایش دهیم شروع از 0 ( یعنی 80 به معنای 81 است )

echo date("z") . '
'; # 80 ** start from 0 **


ناحیه ی زمانی ( time zone )

echo date("T") . '
'; // UTC ** time zone **


نمایش تاریخ کامل به همراه ساعت ( استاندارد ISO 8601 )

با حرف c می توانیم تاریخ را به صورت کامل نمایش دهیم . از نسخه 5 PHP قابل دسترس است .

echo date("c") . "
";


نمایش تاریخ کامل به همراه ساعت ( استاندارد RFC 2822 )

با حرف r است که با استاندارد RFC 2822 نمایش می دهد :

echo date("r") . '
'; // Sat, 21 Mar 2020 19:04:57 +0000 ** RFC 2822 **


نمایش timestamp ( از اول ژانویه 1970 بر حسب ثانیه محاسبه می شود )

با حرف U می توانیم ثانیه های گذشته شده تا الان را بدست آوریم ، تابع time همان خروجی را می دهد :

echo date("U") . "
"; // 1584817694 ** timestamp also can be use time() **

کار با تاریخ ( DATE ) در PHP

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us