اعتبار سنجی ( صحت ) کد ملی در PHP

اعتبار سنجی ( صحت ) کد ملی در PHP

اعتبار سنجی ( صحت ) کد ملی در PHP – با کمک این آموزش یاد خواهید گرفت کد ملی را بررسی کرده و به کاربر نمایش دهید آیا کد ملی وارد شده معتبر می باشد یا خیر .

ابتدا باید در نظر داشت که کد ملی شامل 10 رقم می باشد ، و بدون حروف .


پس باید تعریف کنیم که اگر 10 کاراکتر بود و تمامی آن عدد بود آن را تایید کند و در غیر اینصورت آن را نا معتبر بشناسد .

( صحت ) کد ملی به صورت عملی

$user_Ncode = '0123456789';

$res = false;

if (strlen($user_Ncode) === 10) {
	$pattern = "/\d{10}/";
	$res = preg_match($pattern, $user_Ncode);

}

echo $res ? "National Code : {$user_Ncode} is Valid " : "National Code Invalid";

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us