اعتبار سنجی ( صحت ) کد ملی در PHP

اعتبار سنجی ( صحت ) کد ملی در PHP

اعتبار سنجی ( صحت ) کد ملی در PHP – با کمک این آموزش یاد خواهید گرفت کد ملی را بررسی کرده و به کاربر نمایش دهید آیا کد ملی وارد شده معتبر می باشد یا خیر .

ابتدا باید در نظر داشت که کد ملی شامل 10 رقم می باشد ، و بدون حروف .


باید در نظر داشت اعتبار سنجی کد ملی 3 رقم اول مربوط به شهر / استان می باشد 6 رقم بعدی منحصر به فرد و رقم آخر کنترلی و حاصلی از 9 رقم اول است .

( صحت ) کد ملی به صورت عملی

$meli = '1234667891';

function checkMeliCode($meli)
{
 
 $cDigitLast = substr($meli , strlen($meli)-1);
 $fMeli = strval(intval($meli));

 if((str_split($fMeli))[0] == "0" && !(8 <= strlen($fMeli) && strlen($fMeli) < 10)) return false;

 $nineLeftDigits = substr($meli , 0 , strlen($meli) - 1);
 
 $positionNumber = 10;
 $result = 0;

 foreach(str_split($nineLeftDigits) as $chr){
 		$digit = intval($chr);
 		$result += $digit * $positionNumber;
 		$positionNumber--;
 }

 $remain = $result % 11;

 $controllerNumber = $remain;

 if(2 <= $remain){
 	$controllerNumber = 11-$remain;
 }

 return $cDigitLast == $controllerNumber;
 
}

echo checkMeliCode($meli) ? 'معتبر' : 'نا معتبر';

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us