عملگر های Assignment در PHP

عملگر های Assignment در PHP

عملگر های Assignment در PHP – با کمک این عملگر می توانیم همان شکل عملگرهای Arithmetic ( ریاضی ) را به صورت خلاصه بنویسیم .


می توان گفت که هر 7 موردی با عملگر Arithmetic می توانستیم انجام بدهیم را با Assignment به صورت خلاصه و کوتاه تر انجام دهیم .

2 متغیر به شکل زیر برای انجام عملیات ریاضی نیاز داریم :

$a = 4;
$b = 5;


اولین مورد انتقال داده یک متغیر به دیگری هست مثل :

$c = $a; // 4


عملگر Negation

$a *= -1;


عملگر Addition

$a += $b; // 9


عملگر Subtraction

$b -= $a; // 1


عملگر Multiplication

$a *= $b; // 20


عملگر Division

$a /= $b; // 0.8


عملگر Modulo

$b %= $a; // 1


عملگر Exponentiation

$a **= $b; // 1024

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us