عملگر های Increment و Decrement در PHP

عملگر های Increment و Decrement در PHP

عملگر های Increment و Decrement – با عملگر های افزایشی و کاهشی می توانیم عملگر های Assignment عملگر Addition و Subtraction  را حتی به صورت خلاصه تر بنویسیم .


این عملگر در خیلی از زبان های برنامه نویسی دیگر مثل : c# c++ , c , javascript و … وجود دارد .

برای شروع کار به متغیری با نام a نیاز داریم :

$a = 3;


عملگر افزایشی ( Increment )

با ++ در قبل یا بعد متغیر همراه است که 1 عدد به مقدار داده مورد نظر اضافه می کند .

$a++;
echo $a . "
"; // 4


عملگر کاهشی ( Decrement )

همان کارایی ++ با این تفاوت که دارای – – می باشد و 1 عدد از مقدار داده مورد نظر کم می کند .

$a--;
echo $a . "
"; // 3


علامت عملگر در پیشوند متغیر

به عنوان مثال ++a ابتدا خروجی متغیر را برمی گرداند و سپس به داده آن اضافه می شود .
اما
a++ ابتدا به داده آن اضافه می کند و سپس خروجی متغیر را نمایش می دهد . این شامل ( عملگر کاهشی ) هم می شود منتها از داده مورد نظر کم می کند .

مثل :

echo ++$a . "
"; // 4 echo --$a . "
"; // 3


عملگر کاهشی و افزایشی شامل کاراکتر ها هم می شود !

در نظر داشته باشید که کد ascii دسیمال حرف A عدد 65 است پس اگر یکی به آن اضافه کنیم عدد 66 بدست می آید که کد حرف B است .

$chr = 'A';

$chr++;

echo $chr; // B


تغییرات به آخرین کاراکتر رشته اعمال می شود ( برخی شرایط به صورت رنجیره ای )

$chr = 'AB';

$chr++;

echo $chr; // AC


حالت زنجیره ای کاراکتر

$chr = 'AZZ';

$chr++;

echo $chr; // BAA


همچنین اعداد را هم تغییر می دهد

$chr = 'A9';

$chr++;

echo $chr; // B0

عملگر های Increment و Decrement

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us