عملگر های String (رشته ای) در PHP

عملگر های String (رشته ای) در PHP

عملگر های String (رشته ای) – با کمک این عملگر ها در PHP می توانیم رشته ها ( نوشته ) را به یکدیگر متصل کرده و در کنار یکدیگر بگذاریم .


2 نوع عملگر با نام های :

1- Concatenation
2- Concatenation assignment

وجود دارد .

2 متغیر با نام های firstname و lastname تعریف می کنیم :

$firstname = "Arman";
$lastname = "Galavy";


عملگر Concatenation

$fullname = $firstname . " " . $lastname;

echo $fullname; // Arman Galavy


عملگر Concatenation assignment

$firstname .= " " . $lastname;

echo $firstname; // Arman Galavy

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us