عملگر های آرایه ای ( Array ) در PHP

عملگر های آرایه ای ( Array ) در PHP

عملگر های آرایه ای – در PHP درسی وجود دارد به نام array operator که در آن می توان آرایه ها را با هم جمع کرد ، و به روش های مختلفی مقایسه کرد .

در این آموزش با عملگر ها در آرایه کار خواهیم کرد :

1- +
2- ==
3- !=
4- <>
5- ===
6- !==


عملگر + ( Union Array )

همان طور که در کد پایین مشاهده می کنید اولویت با آرایه ای است که اول جمع شده مثل لاین های 5 و 7

$array_A = ["Nismo" , "RX7" , "Aventador"];

$array_B = ["M3" , "M1" , "supra"];

$res_union = $array_A + $array_B; // return array_A

$res_union = $array_B + $array_A; // return array_B

اما استثنائی هم وجود دارد مثل :

$array_B = ["M3" , "supra"];

$res_union = $array_A + $array_B; // return array_A

$res_union = $array_B + $array_A; // ["M3" , "supra" , "Aventador"]

در صورتی که مثل آرایه b دو عضو داشته باشیم و با آرایه ای که بیشتر از 2 عضو داشته باشد جمع شود عضو هایی که b ندارد به آن اضافه می شود .

در این جا آرایه b یک عضو از a کمتر است بنابراین 2 عضو آن در جای خود باقی می ماند و یک عضو به آن اضافه می شود . ( البته اگر آرایه b مثل لاین 5 ابتدا جمع شود )

مقایسه آرایه ها == ( Equality )

در صورتی که مقدار اعضای آرایه و کلید اعضای آرایه یکی باشد ، true دریافت خواهید کرد .

مورد 1

$array_A = ["AMC" , "Citroen" , "BMW"];

$array_B = [0 => "AMC" , 1 => "Citroen" , 2 => "BMW"];

echo $array_A == $array_B; // 1


مورد 2

$array_A = ["AMC" , "Citroen" , "BMW"];

$array_B = [1 => "Citroen" , 2 => "BMW" , 0 => "AMC"];

echo $array_A == $array_B; // 1


مورد 3

$array_A = ["AMC" , "Citroen" , "true"];

$array_B = [0 => "AMC" , 1 => "Citroen" , 2 => true];

echo $array_A == $array_B; // 1


مورد 4 نتیجه false بدلیل تفاوت در array key

$array_A = ["AMC" , "Citroen" , "BMW"];

$array_B = [0 => "AMC" , 3 => "Citroen" , 2 =>"BMW"];

echo $array_A == $array_B; // false


مقایسه آرایه ها =! ( Inequality )

این عملگر دقیقا مخالف عملگر == هست یعنی هر خروجی که از آن دریافت کنید مخالف آن می شود همین عملگر یعنی =!

در صورتی که با این عملگر false دریافت کنیم یعنی نامساوی نیست ، در صورتی که true باشد یعنی نامساوی هست .

مورد 1

$array_A = ["AMC" , "Citroen" , true];

$array_B = [0 => "AMC" , 1=> "Citroen" , 2=>"true"];

echo $array_A != $array_B; // false


مورد 2

$array_A = ["AMC" , "Citroen" , true];

$array_B = [1=> "Citroen" , 2=>"true" , 0 => "AMC"];

echo $array_A != $array_B; // false


مورد 3 ( نا مساوی بدلیل کلید عضو آرایه )

$array_A = ["AMC" , "Citroen" , true];

$array_B = [0 => "AMC" , 1=> "Citroen" , 999=>"true"];

echo $array_A != $array_B; // 1 


مورد 4 ( نا مساوی بدلیل مقدار عضو آرایه )

$array_A = ["AMC" , "Citroen" , false];

$array_B = [0 => "AMC" , 1=> "Citroen" , 2=> true];

echo $array_A != $array_B; // 1 


مقایسه آرایه ها <> ( Inequality ) همان =! با علامت متفاوت

کد های بالا مربوط به Inequality را با همین عملگر <> می توانیم اجرا کنیم و دقیقا همان خروجی را دریافت می کنیم .

مثل :

$array_A = ["AMC" , "Citroen" , false];

$array_B = [0 => "AMC" , 1=> "Citroen" , 2=> true];

echo $array_A <> $array_B; // 1 


مقایسه آرایه ها === ( Identity )

این عملگر علاوه بر موارد Equality باید ترتیب آرایه و نوع داده عضو آرایه یکی باشد . یعنی 4 شرط باید برقرار باشد تا true دریافت کنیم .

مورد 1 ( مساوی است )

$array_A = ["AMC" , "Citroen" , "BMW"];

$array_B = [0 => "AMC" , 1=> "Citroen" , 2=>"BMW"];

echo $array_A === $array_B; // 1


مورد 2 ( نامساوی – همه شرایط برقرار است به جز ترتیب اعضای آرایه )

$array_A = ["AMC" , "Citroen" , "BMW"];

$array_B = [1=> "Citroen" , 2=>"BMW" , 0 => "AMC"];

echo $array_A === $array_B; // false


مورد 3 ( نامساوی – همه شرایط برقرار است به جز نوع داده مقدار عضو آرایه )

$array_A = ["AMC" , "Citroen" , true];

$array_B = [0 => "AMC" , 1=> "Citroen" , 2=>"true"];

echo $array_A === $array_B; // false  


مورد 4 ( نامساوی – همه شرایط برقرار است به جز کلید عضو آرایه )

$array_A = ["AMC" , "Citroen" , "BMW"];

$array_B = [0 => "AMC" , 1=> "Citroen" , 3=>"BMW"];

echo $array_A === $array_B; // false


مورد 5 ( نامساوی – همه شرایط برقرار است به جز مقدار عضو آرایه )

$array_A = ["AMC" , "Citroen" , "Hyundai"];

$array_B = [0 => "AMC" , 1=> "Citroen" , 2=>"BMW"];

echo $array_A === $array_B; // false


مقایسه آرایه ها ==! ( Non-identity )

هر خروجی که با عملگر Identity بدست آید در این عملگر مخالف آن خواهد بود یعنی در صورتی که

خروجی مقایسه ای در Identity مقدار false داشته باشد در این ( Non-identity ) عملگر true خواهد بود
بلعکس هم می تواند باشد در Identity مقدار true باشد در ( Non-identity ) مقدار false خواهد بود .

$array_A = ["AMC" , "Citroen" , "true"];

$array_B = [1=> "Citroen" , 2=>"true" , 0 => "AMC"];

echo $array_A !== $array_B; // 1 

عملگر های آرایه ای

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us