عملگر های Conditional Assignment در PHP

عملگر های Conditional Assignment در PHP

عملگر های Conditional Assignment – این عملگر های شرطی به عنوان یک shorthand در برنامه نویسی در نظر گرفته می شوند باعث کوتاه تر شدن دستورات در برنامه نویسی می شوند .

عملگر های Conditional Assignment شامل سه بخش :

1- Ternary
2- Null Coalescing
3- Elvis operator

عملگر Ternary ( خلاصه کردن if/else در یک خط )

خط پایین شرح دهنده این است که :
اگر 1 از 2 کوچک تر بود مقدار lesser than 2 را در متغیر res_value بریز
در غیر اینصورت greater than 2 را در متغیر res_value بریز

$res_value = 1 < 2 ? 'lesser than 2' : "greater than 2"; // lesser than 2


عملگر Null Coalescing – ?? ( برگرداندن مقدار پیشفرض در صورت Null یا Undefined بودن )

زمانی که متغیری تعریف نشده باشد یا دارای مقدار null باشد مقدر پیشفرض یا آن چه که ما در نظر گرفتیم برمی گرداند مثل :

$data = null;

$res_value = $data ?? 'my default value'; 

echo $res_value; // my default value


Null Coalescing به صورت زنجیره ای

$a = null;
$c = "value for \$data";

$data = $a ?? $b ?? $c;

echo $data; // value for \$data


عملگر Elvis – : ? ( برگرداندن مقدار پیشفرض در صورت Null یا False بودن )

تفاوت این عملگر با عملگر Null Coalescing در علامت یعنی : ? و به جای undefined مقدار false را handle می کند .

$a = false;
$b = null;

$d = $a ?: $b ?: 'default value for $d';

echo($d); // default value for $d

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us