تغییر اولویت عملگر ها در PHP

تغییر اولویت عملگر ها در PHP

تغییر اولویت عملگر ها – با استفاده از پرانتز ( ) می توانیم در اولویت های ریاضی تغییر ایجاد کنیم و اولویت ها را آن طور که می خواهیم در نظر بگیریم .

همانطور که خیلی از ما می دانیم در ریاضی یک سری حق تقدم و اولویت هایی وجود دارد ، به عنوان مثال اولویت ضرب و تقسیم از جمع و تفریق بیشتر است .

به کد زیر توجه کنید :

$a = 5 + 2 * 9 / 6;

echo $a; // 8

اگر بخواهیم که ابتدا 5 به اضافه 2 شود و سپس ضرب و تقسیم از پرانتز ها (parenthesis) کمک می گیریم مثل :

$a = (5 + 2) * 9 / 6;

echo $a; // 1.5

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us