آموزش حلقه While در PHP

آموزش حلقه While در PHP

آموزش حلقه While در PHP – حلقه وایل نوعی دیگر از Loop ها است که syntax متفاوتی نسبت به حلقه for دارد اما حق انتخاب بیشتری را برای برنامه نویس در انتخاب حلقه برای برنامه خود خواهد داشت .

حلقه While هم معمولا مثل for دارای 3 بخش می باشد :
1- متغیری با مقدار اولیه
2- شرطی که بررسی شود
3- شمارنده حلقه

کار با حلقه While در PHP

$i = 1;

while ($i<=10) {
	 
	$temp_element = $i;

	echo "{$temp_element} \n";

	$i++;
}

echo "last element : {$temp_element}";

/*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
last element : 10

*/

دقت داشته باشید که برای لاین 3 که شرط برای ورود به حلقه هست می توانیم چندین مورد شرط را داشته باشیم ، مثلا با عملگر های منطقی ، یا مقایسه ای به شرط اضافه کنیم مثل :

while ($i<=10 && true)

آموزش حلقه While

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us