آموزش حلقه Do While در PHP

آموزش حلقه Do While در PHP

حلقه Do While در PHP – این حلقه شباهت زیادی به حلقه while دارد با این تفاوت که ابتدا کد مربوط به آن را اجرا کرده و سپس شرط را بررسی می کند .

یعنی برای اولین بار حتی اگر شرط false باشد کد ها را اجرا می کند .

این حلقه همانند while معمولا با 3 بخش کامل می شود که در آموزش حلقه while توضیح داده شده .

برای مطمئن شدن از این که حتی با وجود false بودن ، شرط اجرا می شود می توانید کد زیر را اجرا کنید .

کار با Do While در PHP

do{

	echo "do while first execute code and then check the condition";

}while (false);

/*
do while first execute code and then check the condition
*/


استفاده از 2 شرط در Do While

$counter = 0;

do {
	
	echo "{$counter} \n";

	$counter++;

} while (0 < $counter && $counter <= 10);

/*
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*/

حلقه Do While در PHP

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us