کار با CSV در PHP ( نحوه خواندن و نوشتن CSV )

کار با CSV در PHP ( نحوه خواندن و نوشتن CSV )

کار با CSV در PHP – فایل های csv کاربر زیاد دارند به خصوص اگر بخواهیم یکسری آمار را خروجی بگیریم و بعد ها در excel آن را باز کنیم .

در این آموزش یاد خواهیم گرفت که :
1- با کمک تابع fputcsv فایل csv بسازیم ( نوشتن csv )
2- با کمک تابع fgetcsv محتویات فایل csv را در قالب یک آرایه ذخیره کنیم ( خواندن csv )

1- ساخت یا نوشتن فایل csv با تابع fputcsv

دارای 5 ورودی که 2 ورودی اول اجباری است :

1- handle : خروجی بدست آمده با تابع fopen با حالت w
2- fileds : اطلاعاتی که می خوایم در فایل csv ذخیره شود
3- delimiter : جداکننده هر فیلد از دیگری ( پیشفرض , )
4- enclosure : داده ها در چه محفظه ای ذخیره شوند ( پیشفرض ” )
5- escape_char : اسکیپ کاراکتر ها ( پیشفرض \\ )

$fp = fopen("users.csv" , "w");

$users = [

	array("username" , "fullname" , "password"),
	array("arMan" , "arman zarin" , "1596"),
	array("p00ya" , "pooya pakdel" , "6951")

];

foreach ($users as $user) {
	fputcsv($fp, $user , ",");
}

fclose($fp);


2- خواندن فایل csv با تابع fgetcsv

این تابع دارای 5 ورودی که اولین آن اجباری است :
همه ورودی ها به جز دومین همانند fputcsv می باشد .
ورودی 2 : چه تعدادی از طول هر خط خوانده شود ( پیشفرض 0 )

$fp = fopen("users.csv" , "r");

while ($data = fgetcsv($fp , 1000)) {
	print_r($data);
}

fclose($fp);


کار با CSV در PHP

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us