ساخت نام کاربری تصادفی بر اساس اطلاعات وارد شده در PHP

ساخت نام کاربری تصادفی بر اساس اطلاعات وارد شده در PHP

ساخت نام کاربری تصادفی در PHP – احتمالا در خیلی از شبکه اجتماعی شاهد این بوده اید که نام کاربری از قبل ساخته شده .

به شما پیشنهاد استفاده از نام کاربری تصادفی که بر اساس نام و اطلاعات وارد شده تان میباشد را می دهد ،

از نمونه های ساخت حساب کاربری در گوگل ، اینستاگرام و …

1- فرم ارسال درخواست نام کاربری تصادفی

<div class="form-wrapper" dir="ltr">
    
    <input type="text" name="fullname" id="fullname" placeholder="fullname"><br><br>
    
    <input type="text" name="username" id="username" placeholder="username"><br><br>

    <div class="msg" id="normal"></div><br><br>

    <button id="check-user-btn" onclick="check_username(event)">بررسی</button>

  </div>


2- app.js برای ارسال درخواست ( Ajax )

function check_username(e){

	const thisElement = e.target;
	const fullnameDOM = document.getElementById("fullname");
	const usernameDOM = document.getElementById("username");
	const messageDOM = document.getElementsByClassName("msg")[0];

	messageDOM.id = "normal"
	messageDOM.innerHTML = "";


	thisElement.setAttribute("disabled" , "disabled");


	if(fullnameDOM.value != "" && usernameDOM.value != ""){

		const xhr = new XMLHttpRequest();
		xhr.responseType = "json";
		xhr.open("POST" , location.origin + "/check-username.php");

		xhr.onerror = function(){
			console.log("XHR error");
		}

		xhr.onload = function(){
			const response = this.response;
			

			if(response.status === -1){
				messageDOM.id = "orange";
				messageDOM.innerHTML = `نام کاربری از قبل ثبت شده می توانید از <strong>${response.username_generated}</strong> استفاده کنید`;
			}else if(response.status === 1){
				messageDOM.id = "green";
				messageDOM.innerHTML = "نام کاربری انتخاب شده قابل ثبت می باشد";
			}

			thisElement.removeAttribute("disabled");
		}

		const frmData = new FormData();
		frmData.append("fullname",fullnameDOM.value);
		frmData.append("username",usernameDOM.value);

		xhr.send(frmData);

	}else{
		alert("لطفا نام کاربری و نام را کامل وارد کنید");
		thisElement.removeAttribute("disabled");
	}
}


3- check-username.php برای بررسی نام کاربری

ابتدا بررسی می کند که آیا نام کاربری از قبل ثبت شده یا نه ، درصورتی که ثبت شده بود آن نام کاربری . بر اساس نام کاربری + عدد تصادفی ، نام کاربری جدید را به وجود می آورد .

<?php

header("Content-Type: application/json");

require_once "inc/db.php";

$post_data = $_POST;

if (!empty($post_data['fullname']) && !empty($post_data['username'])) {
	
	$row_exist = row_exist($post_data['username']);

	if($row_exist){

		$new_username_generated = null;

		while ($new_username_generated === null) {
			$number = rand(569 , 10000);
			$temp_new_username_generated = $post_data['fullname'] . $number;

			$row_exist = row_exist($temp_new_username_generated);

			if(!$row_exist){
				$new_username_generated = $temp_new_username_generated;
				break;
			}
			
		}

		$message = ["message" => "Username already exists", "status" => -1 , "username_generated" => $new_username_generated];
	}else{
		$message = ["message" => "Username available", "status" => 1 , "username" => $post_data['username']];
	}

} else {
	$message = ["message" => "Please fill in the required fields", "status" => 0];
}

echo json_encode($message);

?>


دموی ساخت نام کاربری تصادفی در PHP

ساخت نام کاربری تصادفی در PHP
نام کاربری تصادفی در PHP


قبل از اجرای برنامه وارد پوشه users DATABASE to import شده دیتابیس را import کنید

دانلود پروژه ساخت نام کاربری تصادفی

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us