محاسبه فاصله 2 نقطه در نقشه با PHP

محاسبه فاصله 2 نقطه در نقشه با PHP

فاصله 2 نقطه نقشه با PHP – با کمک طول عرض جغرافیایی امکان بدست آوردن فاصله 2 نقطه وجود دارد ، هم از طریق فرمول و هم از طریق api های گوگل و …

در این آموزش سعی مان بر این است که بدون نیاز به هیچ api و از طریق فرمول فاصله 2 نقطه را بدست آوریم .

که در هر صورت به طول عرض جغرافیایی مبدا و مقصد نیاز است .

فرمول بدست آوردن فاصله در PHP

a1 , a2 طول و عرض جغرافیایی مبدا و b1 , b2 طول و عرض جغرافیایی مقصد است

ورودی پنجم واحد اندازه گیری است:
* در صورتی که وارد نشود یا متفاوت باشد مایل
* N مایل دریایی
* K کیلومتر
* M متردموی پروژه محاسبه فاصله 2 نقطه در نقشه با PHP


دانلود پروژه محاسبه فاصله 2 موقعیت در نقشه با PHP

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us