عملگر های Scope Resolution در PHP

عملگر های Scope Resolution در PHP

عملگر های Scope Resolution همچنین به عنوان Paamayim Nekudotayim یا معمولاً به عنوان دابل کولون شناخته می شود ، نشانه ای است که امکان دسترسی به خصوصیات یا یا متود های static ، ثابت ها را فراهم می آورد.

برای اشاره به بلوک ها یا کدهای مربوط به کلاس ها ، اشیاء ، و غیره استفاده می شود. یک شناسه با عملگر Scope Resolution استفاده می شود. متداول ترین نمونه کاربرد این عملگر در PHP دسترسی به خصوصیات و متود ها است.

مثالهای زیر نمونه هایی از عملگر های Scope Resolution را در سناریوهای مختلف نشان می باشد

مثال 1: این نوع تعریف در حین تعریف ثابت ها در یک کلاس استفاده می شود.

<?php 

class democlass { 
  const PI = 3.14; 
} 

echo democlass::PI; 

?> 

خروجی:

3.14


مثال 2: سه کلمه کلیدی خاص self ، parent و static برای دسترسی به property یا method از درون تعریف کلاس استفاده می شوند.

<?php 

// Declaring parent class 
class demo{ 

  public static $bar=10; 

  public static function func(){ 

    echo static::$bar."\n"; 
  } 
} 

// Declaring child class 
class Child extends demo{ 

  public static $bar=20; 

} 

// Calling for demo's version of func() 
demo::func(); 

// Calling for child's version of func() 
Child::func(); 

?> 

خروجی:

10
20


مثال 3: هنگامی که یک کلاس در حال extends ( ارث بری ) از والدین خود می باشد ، کامپایلر نسخه متد کلاس فرزند را فراخوانی می کند .

<?php 

class demo{ 

	public function myfunc() { 
		echo "myfunc() of parent class\n "; 
	} 
} 

class child extends demo { 

	public function myfunc(){ 

		// Calling parent's version 
		// of myfunc() method 
		parent::myfunc(); 

		echo "myfunc() of child class"; 
	} 
} 

$class = new child; 
$class -> myfunc() 

?> 

خروجی:

myfunc() of parent class 
myfunc() of child class

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us