انتخاب Select اطلاعات از Mysql و نمایش آن در جدول با PHP

انتخاب Select اطلاعات از Mysql و نمایش آن در جدول با PHP

انتخاب Select اطلاعات از Mysql و نمایش آن در جدول با PHP – نرم افزار WampServer یک نرم افزار منبع باز برای سیستم عامل مایکروسافت ویندوز است که توسط رومن بوردون ساخته شده است. این برنامه از سرور وب Apache ، OpenSSL برای پشتیبانی SSL ، پایگاه داده MySQL و زبان برنامه نویسی PHP تشکیل شده است. در اینجا ، قبل از شروع برنامه ، باید یک پایگاه داده MySQL در سرور localhost خود ایجاد کنیم. سپس ، ما قرار است یک جدول HTML تهیه کنیم که با کدهای PHP مرتبط باشد.

از پی اچ پی برای ارتباط با سرور localhost و واکشی داده ها از جدول پایگاه داده موجود در سرور localhost استفاده و نمایش داده های MySQL استفاده می شود. Wampserver کمک می کند تا Apache و MySQL را راه اندازی کرده و آنها را به PHP متصل کنید.

در نظر بگیرید ، ما یک بانک اطلاعاتی به نام gfg یک جدول به نام userdata داریم ، در اینجا کد PHP برای واکشی داده ها از پایگاه داده و نمایش در جدول HTML استفاده می شود .

انتخاب Select اطلاعات از Mysql و نمایش آن در جدول با PHP بخش 1

ایجاد بانک اطلاعاتی:

مثال:

// PHP code to establish connection 
// with the localserver 
<?php 

// Username is root 
$user = 'root'; 
$password = ''; 

// Database name is gfg 
$database = 'gfg'; 

// Server is localhost with 
// port number 3308 
$servername='localhost:3308'; 
$mysqli = new mysqli($servername, $user, 
        $password, $database); 

// Checking for connections 
if ($mysqli->connect_error) { 
  die('Connect Error (' . 
  $mysqli->connect_errno . ') '. 
  $mysqli->connect_error); 
} 

// SQL query to select data from database 
$sql = "SELECT * FROM userdata ORDER BY score DESC "; 
$result = $mysqli->query($sql); 
$mysqli->close(); 
?> 
// HTML code to display data in tabular format 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 

<head> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <title>GFG User Details</title> 
  <!-- CSS FOR STYLING THE PAGE --> 
  <style> 
    table { 
      margin: 0 auto; 
      font-size: large; 
      border: 1px solid black; 
    } 

    h1 { 
      text-align: center; 
      color: #006600; 
      font-size: xx-large; 
      font-family: 'Gill Sans', 'Gill Sans MT', 
      ' Calibri', 'Trebuchet MS', 'sans-serif'; 
    } 

    td { 
      background-color: #E4F5D4; 
      border: 1px solid black; 
    } 

    th, 
    td { 
      font-weight: bold; 
      border: 1px solid black; 
      padding: 10px; 
      text-align: center; 
    } 

    td { 
      font-weight: lighter; 
    } 
  </style> 
</head> 

<body> 
  <section> 
    <h1>GeeksForGeeks</h1> 
    <!-- TABLE CONSTRUCTION--> 
    <table> 
      <tr> 
        <th>GFG UserHandle</th> 
        <th>Practice Problems</th> 
        <th>Coding Score</th> 
        <th>GFG Articles</th> 
      </tr> 
      <!-- PHP CODE TO FETCH DATA FROM ROWS--> 
      <?php  // LOOP TILL END OF DATA 
        while($rows=$result->fetch_assoc()) 
        { 
       ?> 
      <tr> 
        <!--FETCHING DATA FROM EACH 
          ROW OF EVERY COLUMN--> 
        <td><?php echo $rows['username'];?></td> 
        <td><?php echo $rows['problems'];?></td> 
        <td><?php echo $rows['score'];?></td> 
        <td><?php echo $rows['articles'];?></td> 
      </tr> 
      <?php 
        } 
       ?> 
    </table> 
  </section> 
</body> 

</html> 


خروجی:

انتخاب Select اطلاعات از Mysql و نمایش آن در جدول با PHP بخش 2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us