آموزش ارسال http post در PHP با کمک تابع file_get_contents

آموزش ارسال http post در PHP با کمک تابع file_get_contents

آموزش ارسال http post در PHP با کمک تابع file_get_contents – تابع file_get_contents در PHP برای خواندن مطالب یک فایل و درخواست های مختلف HTTP مثل GET و POST و … را ارسال کرد. درخواست HTTP POST را می توان با استفاده از پارامتر context تابع file_get_contents ، که داده های مشخص شده را با URL با استفاده از پارامتر path ارسال می کند. syntax تابع به شکل زیر  می باشد :

syntax تابع :

string file_get_contents( $path, $include_path, $context, $offset, $max_length )

پارامتر ها :

 • path$ : یک پارامتر مورد نیاز که URL را برای ارسال داده مشخص می کند.
 • include_path$ : این یک پارامتر اختیاری است که مشخص می کند آیا می خواهیم در حین خواندن ، فایل های موجود در مسیر را جستجو کنیم.
 • context$  : اینکه حین ارسال Http Request با چه تنظیماتی ارسال شود .
 • start$ : این یک پارامتر اختیاری است محتوای بدست آمده از چه بایتی به بعد خوانده شود
 • max_length$ : این یک پارامتر اختیاری است که برای خواندن حداکثر بایت می باشد

بنابراین می توان یک stream محتوا ایجاد کرد و سپس به مسیر مربوطه تزریق کرد. داده ها می توانند شامل اطلاعاتی به صورت جفتهای کلیدواژه : مقدار می باشد . اگر پارامتر سوم داده شود باید از تابع stream_context_create استفاده شود .

قطعه کد زیر برای ارسال داده به URL مورد نظر با استفاده از تابع file_get_contents نشان را می دهد. ما یک پوشه با نام Demo ایجاد می کنیم که شامل دو پرونده “index.php” و “demo1.php” است و با استفاده از سرور MAMP آن را اجرا می کنیم.

آموزش ارسال http post در PHP با کمک تابع file_get_contents بخش 1

کد زیر در “index.php” درج شده است.

<?php 

// Contains the url to post data 
// this is my local server url 
// demo is the folder name and 
// demo1.php is other file 
$url_path = 'http://localhost:8888/Demo/demo1.php'; 

// Data is an array of key value pairs 
// to be reflected on the site 
$data = array('Name' => 'John', 'Age' => '24'); 

// Method specified whether to GET or 
// POST data with the content specified 
// by $data variable. 'http' is used 
// even in case of 'https' 

$options = array( 
  'http' => array( 
  'method' => 'POST', 
  'content' => http_build_query($data)) 
); 

// Create a context stream with 
// the specified options 
$stream = stream_context_create($options); 

// The data is stored in the 
// result variable 
$result = file_get_contents( 
    $url_path, false, $stream); 

echo $result; 
?> 


“demo1.php” که داده های ارسال شده کلاینت را برمی گرداند .

<?php 
echo $_POST['Name']; 
?> 

خروجی کد :

آموزش ارسال http post در PHP با کمک تابع file_get_contents بخش 2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us