فشرده سازی کد HTML با PHP به 3 روش (افزایش سرعت لود)

فشرده سازی کد HTML با PHP به 3 روش (افزایش سرعت لود)

فشرده سازی کد HTML با PHP به 3 روش (افزایش سرعت لود) – فشرده سازی HTML برای بهبود عملکرد وب سایت ، سرعت بیشتر و کاهش اندازه کلی صفحه مهم است. فشرده سازی خروجی HTML همچنین باعث کاهش مصرف داده کاربر از سایت می شود.

کاهش حجم html را می توان با حذف جزئیات غیر ضروری و از بین بردن فضای اضافی فضای ، شکست خط ، کامنت html و غیره انجام داد با این حال ، فشرده سازی باعث کاهش خوانایی کد می شود.

این کار می تواند اندازه html را تا 70٪ کاهش دهد. از PHP برای کاهش این حجم استفاده کرد . فایلهای HTML را می توان به صورت دستی و خودکار به حداقل رساند. با استفاده از ابزارهای مختلفی که می توانید فضای خالی را در کد حذف کنید .

مثال: این فایل HTML بدون فشرده سازی است .

<html> 

<head> 

<!-- This is the content that 
  shows in the browser tab -->

<title>Title Page</title> 

</head> 

<body> 

<!-- This is a comment. -->

<h1>Hello world!</h1> 
</body> 

</html> 

فایل HTML پس از فشرده سازی

<html><head><title>Title Page</title></head><body><h1>Hello world!</h1></body></html>


روش اول : استفاده از فشرده سازی GZip در آپاچی:

مراحل فعال سازی فشرده سازی Gzip در آپاچی

 1. فایل پیکربندی Apache را باز کنید ( مسیر کانفیگ ↓ )
  /etc/httpd/conf/httpd.conf
 2. خط زیر را در پرونده پیکربندی بررسی کنید.
  ماژول های loadModule deflate_module / mod_deflate.so
 3. خطوط زیر را در انتهای پرونده پیکربندی اضافه کنید.
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain AddOutputFilterByType DEFLATE text/html AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml AddOutputFilterByType DEFLATE text/css AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
 4. Apache را مجدد راه اندازی کنید ( Restart )
  sudo service httpd restart 


روش دوم : کد HTML را می توان با تابع با ob_start

<?php 
ob_start("minifier"); 
function minifier($code) { 
  $search = array( 

    // Remove whitespaces after tags 
    '/\>[^\S ]+/s', 

    // Remove whitespaces before tags 
    '/[^\S ]+\</s', 

    // Remove multiple whitespace sequences 
    '/(\s)+/s', 

    // Removes comments 
    '/<!--(.|\s)*?-->/'
  ); 
  $replace = array('>', '<', '\\1'); 
  $code = preg_replace($search, $replace, $code); 
  return $code; 
} 
?> 
<!DOCTYPE html> 
<html> 

<head> 

<!-- title of page --> 

<title>Demo for minifier</title> 

</head> 

<body> 

<!-- body of page --> 

<h1>Hello World</h1> 

</body> 

</html> 

<?php 
ob_end_flush(); 
?> 

خروجی:

<!DOCTYPE html><html><head><title>Demo for minifier</title></head><body><h1>Hello World</h1></body></html>


روش سوم : استفاده از پلاگین HTMLMinifier

HTML Minifier یک کتابخانه منبع کد سمت سرور است که به منظور بهینه سازی خروجی HTML ، CSS و JavaScript با حذف فضای خالی ، کامنت های html و خطوط غیر ضروری ارسال شده به کلاینت طراحی شده است .

HTMLMinifier گزینه های بهینه سازی متنوعی را در پلاگین ارائه می دهد که مطابق نیاز کاربر می تواند انتخاب شود.

مراحل استفاده از HTMLMinifier:

 1. فایل HTMLMinifier را از https://www.terresquall.com/download/HTMLMinifier.php دانلود کنید
 2. کد زیر را در فایل php وارد کنید
<?php 

// Import the HTMLMinifier 
require_once 'myfolder/HTMLMinifier.php'; 

// HTML source to be minified 
$htmlpage = file_get_contents('./mypage.html'); 

// Minified version of the page 
echo HTMLMinifier::process($htmlpage); 

?> 

فایل php را اجرا کنید .

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us