چگونه فضای خالی را از ابتدا و یا انتهای نوشته با PHP حذف کنیم

چگونه فضای خالی را از ابتدا و یا انتهای نوشته با PHP حذف کنیم

چگونه فضای خالی را از ابتدا و یا انتهای نوشته با PHP حذف کنیم – فرض را بگیرید که رشته ای داریم که فضای خالی را از ابتدا یا انتهای آن حذف کنیم . با کمک تابع ltrim که فضا خالی ابتدای رشته را حذف می کند و rtrim که فضای خالی را از انتهای رشته حذف می کند و تابع trim که فضای خالی ابتدا و انتها را همزمان پاک می کند .

تابع ltrim :

 

Syntax :

ltrim($string, $charlist)

مثال :

<?php 
// PHP program to remove white space 
// from beginning of a string 

$str = " Geeks for Geeks  "; 

// Using ltrim() function 
// removes whitespaces from 
// beginning of a string 
$str = ltrim($str); 

// Printing the result 
echo $str; 

$len = strlen($str); 

echo "\nLength of String: ";  
echo $len; 
?>

خروجی

Geeks for Geeks   
Length of String : 19


تابع rtrim :

 

Syntax :

rtrim($string, $charlist)

مثال :

<?php 
// PHP program to remove white space 
// from the end of a string 

$str = " Geeks for Geeks  "; 

// Using rtrim() function to 
// remove whitespaces from 
// end of a string 
$str = rtrim($str); 

// Printing the result 
echo $str; 

$len = strlen($str); 
echo "\nLength of String : ";  
echo $len; 
?>

خروجی

   Geeks for Geeks
Length of String : 19

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us