چگونه تمامی اعضاء آرایه را در PHP نمایش دهیم

چگونه تمامی اعضاء آرایه را در PHP نمایش دهیم

چگونه تمامی اعضاء آرایه را در PHP نمایش دهیم – برای دسترسی به اعضای آرایه باید از حلقه ها استفاده کنیم که در اینجا 2 روش وجود دارد :

روش 1 استفاده حلقه foreach

Syntax:

foreach( $array as $element ) { 
// PHP Code to be executed
 }

مثال:

<?php 
// PHP program to print all 
// the values of an array 

// given array 
$array = array("Geek1", "Geek2", 
      "Geek3", "1", "2","3");  

// Loop through array 
foreach($array as $item){ 
  echo $item . "\n"; 
} 

?>
Geek1
Geek2
Geek3
1
2
3


روش 2 استفاده حلقه for و تابع count

با استفاده از تابع count می توانیم به تعداد اعضای آرایه دسترسی پیدا کنیم و اینگونه از یک حلقه نامحدود جلوگیری کنیم .

Syntax

for (initialization; test condition; increment/decrement) {
 // Code to be executed 
}

مثال:

<?php 
// PHP program to print all 
// the values of an array 

// given array 
$array = array("Geek1", "Geek2", 
      "Geek3", "1", "2","3");  

$items = count($array); 

// Loop through array 
for($num = 0; $num < $items; $num += 1){ 
  echo $array[$num]. "\n"; 
} 

?>
Geek1
Geek2
Geek3
1
2
3

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us