چگونه special character ها را از نوشته با PHP حذف کنیم ؟

چگونه special character ها را از نوشته با PHP حذف کنیم ؟

چگونه special character ها را از نوشته با PHP حذف کنیم ؟ – با کمک توابع str_replace و str_ireplace و preg_replace می توانیم هر نوع کاراکتری را از جمله special character ها را حذف کنیم .

 

روش 1 : استفاده از تابع str_replace

نکته این تابع case sensitive است .

Syntax :

str_replace( $searchVal, $replaceVal, $subjectVal, $count )

مثال :

<?php 
// PHP program to Remove 
// Special Character From String 

// Function to remove the spacial 
function RemoveSpecialChar($str) { 

  // Using str_replace() function 
  // to replace the word 
  $res = str_replace( array( '\'', '"', 
  ',' , ';', '<', '>' ), ' ', $str); 

  // Returning the result 
  return $res; 
  } 

// Given string 
$str = "Example,to remove<the>Special'Char;"; 

// Function calling 
$str1 = RemoveSpecialChar($str); 

// Printing the result 
echo $str1; 
?>

خروجی

Example to remove the Special Char 


روش 2 : استفاده از تابع str_ireplace 

این تابع بر خلاف str_replace به حروف بزرگ و کوچک حساس نیست .

Syntax:

str_ireplace( $searchVal, $replaceVal, $subjectVal, $count )

مثال :

<?php 
// PHP program to Remove 
// Special Character From String 

// Function to remove the spacial 
function RemoveSpecialChar($str){ 

  // Using str_ireplace() function 
  // to replace the word 
  $res = str_ireplace( array( '\'', '"', 
  ',' , ';', '<', '>' ), ' ', $str); 

  // returning the result 
  return $res; 
  } 

// Given string 
$str = "Example,to remove<the>Special'Char;"; 

// Function calling 
$str1 = RemoveSpecialChar($str); 

// Printing the result 
echo $str1; 
?>

خروجی

Example to remove the Special Char 


روش 3 : استفاده از تابع preg_replace

این تابع نیازمند استفاده از regex است .

Syntax :

preg_replace( $pattern, $replacement, $subject, $limit, $count ) 

مثال :

<?php 
// PHP program to Remove 
// Special Character From String 

// Function to remove the spacial 
function RemoveSpecialChar($str){ 

  // Using preg_replace() function 
  // to replace the word 
  $res = preg_replace('/[^a-zA-Z0-9_ -]/s',' ',$str); 

  // Returning the result 
  return $res; 
} 

// Given string 
$str = "Example,to remove<the>Special'Char;"; 

// Function calling 
$str1 = RemoveSpecialChar($str); 

// Printing the result 
echo $str1; 
?>

خروجی

Example to remove the Special Char

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us