چگونه در PHP آرایه را به رشته (نوشته) تبدیل کنیم ؟

چگونه در PHP آرایه را به رشته (نوشته) تبدیل کنیم ؟

چگونه در PHP آرایه را به رشته (نوشته) تبدیل کنیم ؟ – با کمک تابع implode یا join می توانیم آرایه را به رشته تبدیل کنیم .

برای انجام این کار ، ما در PHP روشهای زیر را داریم:

 

روش 1 : استفاده از تابع implode

Syntax :

string implode($separator, $array)

مثال :

<?php 
// PHP program to create a string by 
// joining the values of an array 

// Function to get the string 
function get_string ($arr) { 

  // Using implode() function to 
  // join without separator 
  echo implode($arr); 

  // Using implode() function to 
  // join with separator 
  echo implode("-", $arr); 
} 

// Given array 
$arr = array('Geeks','for','Geeks',"\n"); 

// function calling 
$str = get_string ($arr); 
?>

خروجی

GeeksforGeeks
Geeks-for-Geeks-


روش 2 : استفاده از تابع join

این تابع همان implode است که فقط نامش تغییر کرده و از همان syntax پیروی می کند .

مثال :

<?php 
// PHP program to create a string by 
// joining the values of an array 

// Function to get the string 
function get_string ($arr){ 

  // Using join() function to 
  // join without separator 
  echo join($arr); 

  // Using join() function to 
  // Join with separator 
  echo join("-", $arr); 
} 

// Given array 
$arr = array('Geeks','for','Geeks',"\n"); 

// function calling 
$str = get_string ($arr); 
?>

خروجی

GeeksforGeeks
Geeks-for-Geeks-

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us