چگونه طول ( اندازه ) آرایه را در PHP پیدا کنیم ؟

چگونه طول ( اندازه ) آرایه را در PHP پیدا کنیم ؟

چگونه طول ( اندازه ) آرایه را در PHP پیدا کنیم ؟ – با استفاده از تابع count در PHP می توانیم طول و اندازه آرایه را بدست آوریم این تابع دارای 2 ورودی است . همچنین می توانیم از تابع sizeof استفاده کنیم که همان count است اما با نام متفاوت .

روش 1 : تابع count بدست آوردن اندازه آرایه

در صورتی که آرایه داده شده هیچ عضوی نداشته باشد صفر برمی گرداند .

Syntax :

count($array, mode) 

مثال :

<?php 
// PHP program to count all elements 
// or values in an array 

// Use of count() function 
$array = array("Geek1", "Geek2", 
      "Geek3", "1", "2","3");  

echo "Count first array elements: " . count($array) . "\n"; 

$array = array( 
 'names' => array("Geek1", "Geek2", "Geek3"), 
 'rank' => array('1', '2', '3') 
); 

echo "Recursive count: " . count($array, 1) . "\n"; 
echo "Normal count: " . count($array, 0); 

?>

خروجی

Count first array elements: 6
Recursive count: 8
Normal count: 2


روش 2 : استفاده از تابع sizeof برای بدست آوردن اندازه آرایه

sizeof همان count با نام متفاوت است .

Syntax :

sizeof($array, mode)

مثال :

<?php 
// PHP program to count all elements 
// or values in an array 

// Use of sizeof() function 
$array = array("Geek1", "Geek2", 
      "Geek3", "1", "2","3"); 

echo "Count second array elements: "
       . sizeof($array) . "\n"; 

$array = array( 
   'names' => array("Geek1", "Geek2", "Geek3"), 
   'rank' => array('1', '2', '3') 
); 

echo("Recursive count: " . sizeof($array, 1) . "\n"); 
echo("Normal count: " . sizeof($array, 0) . "\n"); 

?>

خروجی

Count second array elements: 6
Recursive count: 8
Normal count: 2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us